Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ  Γ΄   
ΟΝΟΜΑ………………………………………….. ΗΜΕΡ. ..................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Γράψε με ψηφία τους αριθμούς:
Τριακόσια πέντε: ………………            διακόσια δέκα: ………………….
Οχτακόσια τριάντα : …………..            εφτακόσια δέκα: ………………..
Πεντακόσια τριάντα ένα: …………       εννιακόσια ενενήντα εννιά: ………….
2.     Γράψε από πόσες εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες αποτελείται ο κάθε αριθμός, όπως στο παράδειγμα:
 397 :   3 Ε  + 9 Δ + 7 Μ                          685 : …………………………………
831   : …………………..                        900 : …………………………………
405 : ……………………                        523 : …………………………………
      3. Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:
…………  411   …………….                 …………..     590  ……………
………… 600  ………………                  …………..     309  ……………
…………520  ………………                   …………..    900  …………….
………… 599 ………………                   ………….     999  …………….
       4. Ανεβαίνω ανά 50 από το 50 έως το 500:
50,              …………….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
…………,  …………….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
      5. Ανεβαίνω ανά 25 από το 25 έως το 500:
25                 ……….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
…………,     ………….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
…………,     ..……….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
…………,    ………….. ,        …………….. ,     ……………,    …………….
       6. Γράφω τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:
390,      102,      569,      309,    700,    1.000,        489,       608,         678,
……..<  …….<  ………< ……<  ……….< ……….<  ……….<  ………<………
        7. Κάνω με το νου μου τις παρακάτω πράξεις:
100 + 50 = ………             550 + 100 = ……….          600 + 200 = ………
590 + 100 = …….              709 + 100 = ……….          150 + 300 = ………
384 + 200 = …….              458 + 500 =  ………          234 + 200 = ………
230 – 100 = ……..             950 – 200 = ……….          550 – 100 = ………..
458 – 200 = ……..             290 – 100 = ……….          897 – 500 = ………..
        8. Γράφω τι μας δείχνει το ψηφίο 6 στους παρακάτω αριθμούς, όπως στο παράδειγμα:
654 : δείχνει εκατοντάδες                       264 : δείχνει ………………….    
106 : δείχνει ………………….               126 : δείχνει ………………….
861 : δείχνει ………………….               632 : δείχνει ………………….
169 : δείχνει ………………….               246 : δείχνει ………………….
601 : δείχνει ………………….               196 : δείχνει ………………….
680 : δείχνει ………………….               506 : δείχνει ………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: