Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΣΤ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΕΣΤ ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΝΟΜΑ:.................................................. ΗΜΕΡ. ……..
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω τα γεωμορφολογικά στοιχεία του γεωγραφικού μας  διαμερίσματος.

β) Τα βουνά της Μακεδονίας  είναι (3): _______________________, ____________________, ______________________
γ) τα ποτάμια της  είναι (3):______________________, _____________________, ________________________
δ) οι λίμνες της  είναι (3) _______________________, ______________________, __________________
ε) το νησί της Μακεδονίας  είναι: _______________________________
στ) οι πεδιάδες της είναι (2) _____________________, ______________________
2.  Να συμπληρώσεις τα ονόματα των γεωγραφικών διαμερισμάτων και τα ονόματα των χωρών που συνορεύει η Ελλάδα.


 3.α) Γράψε  τα ονόματα των τριών μεγαλύτερων ποταμών της Ελλάδας.: …………………       …………………….           …………………….
β)  Γράψε  τα ονόματα των τριών μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας.: ……………………..…       …………………….           …………………….
γ) Γράψε  τα ονόματα των τριών μεγαλύτερων βουνών της Ελλάδας.: …………………..…       ………..……………….           …………………….
δ) Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι: …………………………

4. Γράψε τα ονόματα 6 νομών στο χάρτη της Μακεδονίας5. Συμπληρώνω τα γεωμορφολογικά στοιχεία του νομού μας.
α) Τα βουνά της νομού μας   είναι (2): ……………………..      ……………………………..  
β) τα ποτάμια του  είναι (3) ……………………….., ……………………..      ……………………………..   
γ) Οι πόλεις του είναι (3) ……………………..      ……………………………..  
…………………………..
δ) Η πρωτεύουσα του είναι: …………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: