Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

H ΠΡΟΣΕΥΧΗ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών , θανάτω  θάνατον  πατήσας,  και τοις εν τοις μνήμασι,  ζωήν  χαρισάμενος ( τρεις φορές).
            Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,  προσκυνήσωμεν  Άγιον Κύριον Ιησούν, τον  μόνον αναμάρτητον.       
           Τον Σταυρόν σου Χριστέ  προσκυνούμεν,  και  την  αγίαν  σου Ανάστασιν , υμνούμεν και δοξάζομεν, συ  γαρ  ει  ο  Θεός ημών ,εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν,  το όνομά σου ονομάζομεν.   
           Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν,  ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού,  χαρά εν όλω τω κόσμω.           Δια  παντός  ευλογούντες τον Κύριον,  υμνούμεν  την  Ανάστασιν  αυτού.     
           Σταυρόν  γαρ  υπομείνας  δι’  ημάς,  θανάτω  θάνατον  ώλεσεν.
         Aναστάς  o  Ιησούς  από  του  τάφου,  καθώς  προείπεν,  έδωκεν  ημίν  την  αιώνιον  ζωήν  και  το  μέγα   έλεος. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: