Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................... Ημερ. …….                     

                                       ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
*   Ουδέτερα είναι τα ουσιαστικά που έχουν μπροστά το άρθρο το
*    Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ο γράφονται πάντα με  ο  
*   Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ι γράφονται με ι (γιώτα), εκτός από τα ουσιαστικά  βράδυ, δάκρυ, οξύ, δόρυ, στάχυ, δίχτυ που γράφονται με υ
*   Στον πληθυντικό όταν τα ουδέτερα τελειώνουν σε –η  γράφονται με η
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  Να συμπληρώσεις το γράμμα που λείπει και να τονίζεις:
το ψωμ......                       το σκοιν.........                        το σφυρ........
το δίχτ.......                       το κρασ........                           το στάχ........
το τυρ........                       το παπούτσ........                     το δεμάτ........
το δόρ.......                        το σακούλ.........                     το βράδ.........
τα άνθ.......                        τα βάρ........                             το τραγούδ......
το αστέρ.....                      το καλοκαίρ......                    το ποτήρ.........
το φυτίλ......                      το βουν........                           το σύννεφ.......
το θρανί.....                      το σπίτ.....                               το βράδ........
τα λάθ.......                        τα ξίφ.......                               τα δάσ.........
τα βέλ......                         το παιδ......                              το έπιπλ......
το γέλι......                        το ποτάμ....                             το δάκρ........
τα κράν.....                       τα έλ.....                                  το σίδερ......
το χωρι.......                      το καλάμ......                          το δίχτ........
τα λίπ.....                          τα πλήθ........                           τα λάθ.......

2. Γράφω τα ουσιαστικά από τα πολλά στο ένα:
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

τα λουλούδια

τα δάκρυα

τα χόρτα

τα βάζα

τα άνθη
τα κουτιά

τα βράδια

τα σακάκια

τα σπαθιά

τα λάθη

τα μολύβια

τα νερά

τα δαχτυλίδια

τα χωράφια


3.            Να συμπληρώσεις το γράμμα που λείπει και να τονίζεις:
τα κέρδ.......                      το έντυπ.....                             το πεύκ...
τα μεγέθ......                     τα έθν......                               το κυπαρίσσ.....
τα βέλ......                         το άτομ.....                              το καλοκαίρ.......
το καράβ......                    το παν......                               το δάκρ........
το νησ....                          το τραγούδ......                       το βράδ........
το αηδόν........                  το περιβόλ.......                       τα δάσ........
το τηλέφων......                το βιβλιάρι.......                      το γυμνάσι......
το λύκει........                    τα βρέφ.........                          το χιόν......
το δίχτ......                        το δόρ.........                            το φάρμακ.....
τα γέν.......                        το μέτωπ......                           το κυνήγ......
το έντυπ......                     τα έθν.......                              το δωμάτι........

4. Γράφω τα ουσιαστικά από τα πολλά στο ένα:
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Τα βράδια

τα αγκάθια

τα παραμύθια

τα τούβλα

τα κατσικάκια
     τα πορτοκάλια

τα σπίτια

τα γέλια

τα φυτά

τα σύκα

τα τόπια

τα βέλη

τα λάθη

τα όπλα


5. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν:
Είναι βράδ..... Ένα στάχ....... πιάστηκε στο δίχτ....... Από το μάτ..... κύλησε ένα δάκρ.......
Στο καΐκ..... μαζεύουν το δίχτ....... Το λιμάν...... είναι γεμάτο καΐκ....α.
Το μικρό γατάκ........ κυνηγάει το  ποντίκ...... μέσα στο σπίτ...... αλλά και στον κήπ.......
Το παιδάκ....... φόρεσε στο γάιδαρ.... το σαμάρ........
Το κουδούν...... χτυπούσε την ώρα που έφτανα στο σχολεί........
Η φωτιά καίει τα δάσ......
Το κουνούπ.......ζει στα έλ..........
Το κεράσ..... είναι  το αγαπημένο μου φρούτ........
Το αγαπημένο μου λουλούδ........ είναι το τριαντάφυλλ......

Δεν υπάρχουν σχόλια: