Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 15 - 1 -2013

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας.
Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 20-21-22 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ:  Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 20-21
Την εργασία 7 στη σελίδα 24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 78 -79 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ Τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 81 του βιβλίου και την εργασία 6 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες 2,3α, 5, στις σελίδες 21-22-23 στο Τετράδιο εργασιών. Συζητήσαμε πώς φτιάχνουμε ακροστιχίδες .
Διαβάσαμε την εργασία 4 στη σελίδα 63 του βιβλίου.
Μιλήσαμε για τα φυτά.
ΕΧΟΥΜΕ Την εργασία 3β στη σελίδα 22 Τετράδιο εργασιών.
Να συμπληρώσουμε τον πίνακα στη σελίδα 66 του βιβλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: