Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΩΣ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑ: ........................................................        ΗΜΕΡ. ......................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφω ποιος αριθμός έχει:
  4Ε 2Δ 1Μ = ..................                           2Δ 1Μ = ..................
 1Μ = ..................                                     8Ε 2Δ 6Μ = ..................
  8Ε 2Δ  = ..................                                          4Ε = ..................
    1Μ = ..................                                1Μ = ..................


2. Κάνω τις αφαιρέσεις
1.000
370
309
1.000
800
1.000
200
1.000
- 452
- 456
- 58
- 309
- 459
- 429
- 29
- 731

3. Κάνω τις προσθέσεις:
234
329
193
356
89
237
98
327
73
+ 587
+789
+ 579
+ 76
+ 28
+ 672
4. Υπολογίζω τα γινόμενα:
24 Χ 6 = ..................                    12 Χ 7 = .............               26 Χ 4 = .....................

23
35
87
39
65
79
32
Χ 6
Χ 5
Χ 8
Χ 4
Χ 4
Χ 2
Χ 8
5. Συμπληρώνω το πηλίκο και το υπόλοιπο των διαιρέσεων:
32 : 5 = ........ Υ =  ...........                    65: 8 = .......   Υ = ..............
62 : 9 = ........ Υ =  ...........                    49 : 8 = .......   Υ = ..............
69 : 7 = ........ Υ =  ...........                    88 : 9 = .......   Υ = ..............
43 : 6 = ........ Υ =  ...........                    74 : 8 = .......   Υ = ..............

6 . Συμπληρώνω τις ισότητες:
1μ = …….. δέκατα= …….. εκ. = ………χιλ.               
 1 δεκ. = ........εκ. = ……..χιλ.
2 μ = ............ εκατοστά.                          
  4 δέκατα = .............εκ.  =  ...................χιλ
3μ. = .............χιλ.                                          
2μ. = ...........δεκ.  =  ..................χιλ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: