Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΩΣ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ)ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΟΝΟΜΑ: ........................................................        ΗΜΕΡ. ......................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφω ποιος αριθμός έχει:
  4Ε 2Δ 1Μ = ..................         2Δ 1Μ = ..................
  1Μ = ..................                   8Ε 2Δ 6Μ = ..................
  8Ε 2Δ  = ..................              4Ε = ..................

    1Μ = ..................             1Μ = ..................

2. Κάνω τις αφαιρέσεις και τη δοκιμή τους

δοκιμή

δοκιμή

δοκιμή

δοκιμή
1.000

309

800

1.000

- 452

- 58

- 459

- 731


3. Κάνω τις προσθέσεις και τη δοκιμή :

δοκιμή

δοκιμή

δοκιμή
234

356

237

98

+ 587

+ 579

+ 76
      + 

4. Υπολογίζω τα γινόμενα:
24 Χ 6 = ..................                    12 Χ 7 = .............               26 Χ 4 = .....................

23
35
87
39
65
79
32
Χ 6
Χ 5
Χ 8
Χ 4
Χ 4
Χ 2
Χ 8
5. Συμπληρώνω το πηλίκο και το υπόλοιπο των διαιρέσεων:
32 : 5 = ........ Υ =  ...........                    65: 8 = .......   Υ = ..............
62 : 9 = ........ Υ =  ...........                    49 : 8 = .......   Υ = ..............
69 : 7 = ........ Υ =  ...........                    88 : 9 = .......   Υ = ..............
43 : 6 = ........ Υ =  ...........                    74 : 8 = .......   Υ = ..............

6 . Συμπληρώνω τις ισότητες:
1μ = …….. δέκατα= …….. εκ. = ………χιλ.               
 1 δεκ. = ........εκ. = ……..χιλ.
2 μ = ............ εκατοστά.                          
  4 δέκατα = .............εκ.  =  ...................χιλ
3μ. = .............χιλ.                                          
2μ. = ...........δεκ.  =  ..................χιλ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: